Usługi rachunkowo – księgowe

Ważne terminy

SIERPIEŃ 2020


20


 • wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za lipiec 2020 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za lipiec 2020 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za lipiec 2020 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata wynikających z art. 52o ustawy o pdof zaliczek na pdof oraz  zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu 2020 r. od  przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof (tj.  umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; termin ten dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 oraz  art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o pdof, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego – Dz. U. z 2020 r. poz. 972)
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za lipiec 2020 r.

wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez:

– podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lipcu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5

– spółkę, która w lipcu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop

 • wpłata za lipiec 2020 r. na PFRON


25


 • wpłata podatku VAT za lipiec 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za lipiec 2020 r.
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2020 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2020 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec 2020 r.
 • przesłanie JPK_VAT za lipiec 2020 r.


31


 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. przez organ zatwierdzający w jednostkach podlegających nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec 2020 r.
 • przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się 31 stycznia 2020 r. (termin przesunięty z 30 czerwca 2020 r.)